Term of Service

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksovereenkomst

Last updated: 12-12-2019

Overeenkomst tussen:

J&S Gaming Solutions VOF / PerfectSkillGames.com
En
Gebruiker

Definities:

PerfectSkillGames(.com) is de naam voor het product gemaakt door J&S Gaming Solutions VOF dat spelers in staat stelt de verschillende games van J&S Gaming Solutions VOF online te spelen, waaronder PerfectPoker. De rechten van elk deel van de site, de content op de site en de code van de site, namen, beelden en elk ander deel van de site of het product is eigendom van J&S Gaming Solutions VOF.

Gebruiker is het woord wat in deze overeenkomst gebruikt wordt voor iedereen die niet bij J&S Gaming Solutions VOF werkt en die bezoekt en/of gebruik maakt van de site van J&S Gaming Solutions VOF of het product. Het maakt niet uit of u ingelogged bent of niet, iedereen die de site bezoekt is een gebruiker.

Gast is een gebruiker die geen klantenaccount heeft geregistreerd.

Klant is een gebruiker die wel een klantenaccount heeft geregistreerd.

Klantenaccount is het account van een klant dat bij J&S Gaming Solutions VOF geregistreerd staat.

1. Algemeen

1.1. Soorten lidmaatschap
J&S Gaming Solutions VOF maakt principieel een verschil tussen twee soorten leden: de gast en de klant. Alleen klanten krijgen credits aan het begin van elke competitie periode, gasten krijgen deze credits niet en kunnen de gratis prijs dus ook niet winnen.

1.2. Registratie
Om gebruik te kunnen maken van de diensten via telecommunicatie op de website van J&S Gaming Solutions VOF moet u uzelf registreren. De registratie zelf is kostenloos, d.w.z. er ontstaan geen registratiekosten. Een aanspraak op registratie bestaat niet, d.w.z. J&S Gaming Solutions VOF kan de registratie als klant zonder opgaaf van redenen weigeren.

1.3. Spelernaam
De klant kiest een spelernaam, deze spelernaam mag de rechten van derden niet schenden en niet in strijd zijn met de goede zeden.

1.4. Wachtwoord
Het wachtwoord mag uit zekerheidsoverwegingen niet identiek zijn met de spelernaam en kan later door het lid naar wens worden veranderd. Het wordt aangeraden om geen opeenvolging van elkaar opvolgende cijfers (bijv. '2345678') of letters (bijv. 'ABCDEFG') als wachtwoord te nemen. Het is veel beter om een mengeling van cijfers en letters en eventueel andere tekens als wachtwoord te nemen. Het lid wordt geacht zijn wachtwoord geheim te houden en van tijd tot tijd (op zijn laatst iedere twee maanden) te veranderen. Als het lid deze zorgvuldigheidsplichten niet in acht neemt, en een onbevoegde hierdoor met behulp van het wachtwoord spellen speelt en/of beslissingen neemt, is dit de schuld van het lid en is J&S Gaming Solutions VOF niet verplicht tot schadevergoeding. J&S Gaming Solutions VOF zal het wachtwoord niet aan derden geven, behalve als J&S Gaming Solutions VOF hiertoe wettelijk verplicht is. J&S Gaming Solutions VOF zal een lid niet per e-mail of aan de telefoon naar zijn wachtwoord vragen. Om het wachtwoord op te vragen, maakt J&S Gaming Solutions VOF slechts gebruik van de inlogpagina's of webformulieren.

1.5. Verbod op meerdere registraties
Het is niet toegestaan om uzelf meermaals bij PerfectSkillGames.com te registreren. Een klantenaccount is niet overdraagbaar.

1.6. Gebruiksomvang

1.6.1. Gebruiksvoorwaarden
De gebruikers kunnen de door J&S Gaming Solutions VOF ter beschikking gestelde spellen op het spellenplatform gebruiken. Het gebruik van het spellenplatform of van enkele spellen kan door J&S Gaming Solutions VOF aan bepaalde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een soort gebruiker (gast of klant), minimale leeftijd, bewijzen van betaling, de hoeveelheid gespeelde spellen of speciale spelregels, worden gekoppeld.

1.6.2. Gebruiksbeperkingen
De gebruiker heeft aanspraak op het gebruik van de website van J&S Gaming Solutions VOF en zijn functies voor zover de actuele stand van de techniek dit toelaat. Tijdelijke beperkingen kunnen optreden als gevolg van technische storingen, het onderbreken van telecommunicatie of stroomvoorziening, hard- en/of softwarefouten, etc.

1.6.3. Hardware/software/verbinding
De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor de actualiteit en geschiktheid van de gebruikte hard- en software. Hetzelfde geldt voor de internetverbinding. J&S Gaming Solutions VOF accepteerd geen enkele verantwoordelijkheid voor het tijdelijk of permanent onderbreken van de internetverbinding.

1.6.4. Onderhoudsbeurten
Onderhoudsbeurten zijn met name nodig om het prestatievermogen, de zekerheid en de integriteit van de server op peil te houden. De gebruikers worden hiervan, indien mogelijk tijdig, op de hoogte gesteld. Bepaalde of alle functies van de website van J&S Gaming Solutions VOF werken dan niet. Spellen die aflopen nadat de onderhoudsbeurt is begonnen, worden niet verlengd, omdat spelen tijdens een onderhoudsbeurt niet mogelijk is.

1.7. Gegevens opgeven en gegevensbescherming

1.7.1. Gegevens opgeven
De gegevens die J&S Gaming Solutions VOF wenst, zoals een geldig e-mailadres, spelernaam, wachtwoord, de voor- en achternaam, geboortedatum, het postadres, eventueel een bankrekening, een telefoonnummer van de mobiele en/of vaste telefoon en de identiteitskaart- of paspoortgegevens, moeten bij de registratie of op enig ander moment aangegeven voor J&S Gaming Solutions VOF personeel juist en volledig worden aangegeven. Er bestaat geen aanspraak op een bepaalde spelernaam of een bepaald wachtwoord. Lees alstublieft de onderstaande opmerkingen over gegevensbescherming. J&S Gaming Solutions VOF heeft, indien door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, te allen tijde het recht de overeenkomst aan te vechten en het lid van deelname uit te sluiten en de uitbetaling van prijzen respectievelijk van rekeningtegoeden te weigeren. Als de klant de wijziging van zijn gegevens niet meedeelt, zijn de laatst opgegeven gegevens maatgevend voor J&S Gaming Solutions VOF en komen eventuele nadelen die hierdoor zijn onstaan, voor rekening van de klant.

1.7.2. Gegevenswijziging
Als de gegevens na de registratie wijzigen, is de klant verplicht de opgegeven gegevens onmiddellijk te corrigeren, te actualiseren of J&S Gaming Solutions VOF, bijvoorbeeld door middel van een e-mail aan info@perfecskillgames.com, op de hoogte te stellen van de wijziging.

1.7.3. Verklaring gegevensbescherming
Wij nemen de eisen van gegevensbescherming en in het bijzonder de Nederlandse en waar nodig Europese telecommunicatiewet in acht. Deze wet wordt toegepast om de persoonlijke gegevens van gebruikers van diensten via telecommunicatie tijdens het opvragen, de verwerking en het gebruik te beschermen. Volgens deze wet mogen wij persoonlijke gegevens alleen opvragen, verwerken en gebruiken als er hiervoor een wettelijke toestemming is of u ons toestemming heeft gegeven, respectievelijk als deze voor de rechtvaardiging van de overeenkomst en voor de uitbetaling nodig zijn. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens regelmatig en alleen om onze diensten via telecommunicatie te kunnen aanbieden en afrekenen.

1.7.4. Herroeping van de toestemming
Als wij uw persoonlijke gegevens willen gebruiken voor doelen waarvoor we geen wettelijke toestemming hebben, vragen wij u om toestemming. Deze toestemming kunt u ons ook digitaal geven. Indien nodig zullen wij u in het kader van onze dienstverlening van deze mogelijkheid op de hoogte stellen. Uw toestemming kunt u natuurlijk te allen tijde herroepen door een e-mail aan info@perfectskillgames.nl te sturen. Als u zich via een mediapartner bij J&S Gaming Solutions VOF heeft geregistreerd, vragen wij u regelmatig of wij uw gegevens aan de betreffende mediapartner mogen doorgeven ten behoeve van betaling en reclame. U kunt uw toestemming hiervoor herroepen door een e-mail aan info@perfectskillgames.com te sturen.

1.7.5. Cookies en evaluatietechnieken
Om onze dienstverlening volledig op uw tevredenheid af te stemmen, maken wij gebruik van cookies of andere technieken om een evaluatie van het gebruikspatroon mogelijk te maken. Dit gebeurt anoniem, het valt niet te achterhalen wie de gebruiker was. De gegevens worden door ons gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Ze worden slechts tijdelijk opgeslagen, totdat ze anoniem zijn geëvalueerd. Daarna worden de gegevens definitief gewist.

1.7.6. Gebruiksprofielen met een pseudoniem
Als u niet tegenspreekt, mogen wij, ten behoeve van marktonderzoek of op vraag gebaseerde dienstverlening, gebruiksprofielen met behulp van pseudoniemen maken. Stuur alstublieft een e-mail naar info@perfectskillgames.com als u niet akkoord gaat met zo´n omgang met uw gegevens.

1.7.7. Zekerheidsstandaards
Wij maken gebruik van zekerheidstechnieken en -maatregels (zoals bijv. SSL-vergrendeling, cryptografische algoritmen, etc.) die met de stand van de techniek overeenstemmen, zodat u onze diensten met de grootst mogelijke bescherming tegen kennisname en beïnvloeding door derden kunt gebruiken. Als u via ons platform wordt doorgestuurd naar een andere, vreemde dienstverlener, laten wij u dit weten. U kunt gebruik maken van onze diensten met een pseudoniem als spelernaam. Als het IP-adres waarmee u onze diensten gebruikt, kan worden geïndentificeerd, kunt u verder zelf bepalen of u een pseudoniem gebruikt of niet.

1.7.8. Informatieverstrekking
Wij verstrekken u op uw verzoek gaarne informatie over de over u opgeslagen gegevens. Als u informatie wilt hebben over de gegevens van u die wij hebben opgeslagen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@perfectskillgames.com. Binnen redelijke tijd worden al uw vragen uitvoerig beantwoord.

1.8. Herroeping, looptijd van de overeenkomst en opzegging

1.8.1. Herroepingsrecht van de klant
Alle informatie over het herroepingsrecht van de klant vindt u hier: Recht op annulering

1.8.2. Opzeggingsrecht van de klant
De klant kan de gebruiksovereenkomst te allen tijde, na afloop van de spellen waaraan hij deelneemt, opzeggen als de speciale voorwaarden van de gebruiksovereenkomst dit toelaten. Hiertoe volstaat een schriftelijke mededeling aan J&S Gaming Solutions VOF, Zoetermeer, Nederland of een e-mail aan info@perfectskillgames.com. Als de klant nog geld op zijn klantenrekening heeft staan, wordt het na controle van de betalingsvoorwaarden binnen 30 werkdagen overgemaakt. Als de bankrekening van het lid niet bekend is, handelen we volgens de algemene bepalingen die onder § 3.2.6. van deze Gebruikersovereenkomst staan vermeld. Omdat principieel slechts bedragen van 10 euro of hoger worden betaald (zie § 3.2.2.), vervalt een tegoed dat lager is dan 10 euro bij opzegging.

1.8.3. Opzeggingsrecht van PerfectSkillGames.com
J&S Gaming Solutions VOF kan de algemene voorwaarden volgens de regels alleen aan het einde van de maand beëindigen en moet de algemene voorwaarden minstens twee weken voor het einde van de maand opzeggen. Het recht op buitengewone opzegging om belangrijke redenen, op het wissen van de klantenrekening en op blokkade wordt hierdoor niet aangetast.

1.9. Aansprakelijkheid en correcties bij competities

1.9.1. Aansprakelijkheidsbeperking
J&S Gaming Solutions VOF is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of letsel, dat door het gebruik van/de toegang tot of een poging tot het gebruik van/een poging tot de toegang tot de website van J&S Gaming Solutions VOF door het lid of door het downloaden van bestanden of op andere wijze verkregen informatie van J&S Gaming Solutions VOF, wordt veroorzaakt als dit niet te wijten is aan grof nalatige of opzettelijke verzuiming van de plichten door J&S Gaming Solutions VOF. J&S Gaming Solutions VOF is alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid van haar wettelijke vertegenwoordigers en voor grove nalatigheid van haar plichten vervullende plaatsvervangers als geen wezenlijke plichten, die uit de overeenkomst voortkomen, zijn verzuimd. De aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, het leven en de gezondheid blijft onbegrensd bestaan.

1.9.2. Fouten
J&S Gaming Solutions VOF is niet aansprakelijk voor foute opgaaf, foute omzetting en/of foute verwerking omdat dit buiten haar invloed ligt.

1.9.3. Foute opgaaf
J&S Gaming Solutions VOF behoudt zich het recht voor, duidelijke fouten bij de opgaaf van spel entrees, prijzen, quoten, etc. ook naderhand te verbeteren.

1.9.4. Misbruik
J&S Gaming Solutions VOF is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die ontstaat door misbruik van de rekening door de speler of derden.

1.9.5. Voortijdig einde
Als het de schuld van J&S Gaming Solutions VOF is dat een competitie voortijdig wordt beëindigd, kunnen de deelnemende leden de spel entree terug op hun rekening gestort krijgen. J&S Gaming Solutions VOF is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.

1.9.6. Winsten
J&S Gaming Solutions VOF is niet aansprakelijk voor winsten of potentiële winsten, ook niet in voortijdig beëindigde duellen of competities.

1.9.7. Verantwoording voor inhouden
J&S Gaming Solutions VOF is voor de eigen inhouden, die ten behoeve van het gebruik ter beschikking worden gesteld, verantwoordelijk. Voor vreemde aanbiedingen, waarvoor slechts toegang wordt geboden (bijv. d.m.v. links), zijn we niet verantwoordelijk. Met nadruk maken we u duidelijk, dat we voor vreemde inhouden van verlinkte websites niet verantwoordelijk zijn.

1.10. Mededelingen en wijziging van de Gebruikersovereenkomst

1.10.1. Mededelingen
Alle verklaringen die binnen de context van de gebruiksovereenkomst met J&S Gaming Solutions VOF vallen, moeten schriftelijk of per e-mail worden meegedeeld. Het e-mailadres van J&S Gaming Solutions VOF is info@perfectskillgames.com.

1.10.2. Wijziging van de Gebruikersovereenkomst
J&S Gaming Solutions VOF behoudt zich het recht voor, deze Gebruikersovereenkomst te allen tijde en zonder opgaaf van redenen te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden stuurt J&S Gaming Solutions VOF minimaal twee weken voor het in werking treden van de wijzigingen per e-mail of verwijs-mail aan de spelers. De verwijzing naar de wijziging van de Gebruikersovereenkomst kan J&S Gaming Solutions VOF ook via de berichtenfunctie van het spelplatform aan de spelers sturen. Als de speler de werking van de nieuwe Gebruikersovereenkomst niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail weerspreekt, gelden de wijzigingen van de Gebruikersovereenkomst als geaccepteerd. Als de speler de nieuwe Gebruikersovereenkomst niet accepteert, dan kan hij volgens § 3.6.3. opzeggen.

1.11. Salvatorische clausule
Als een bepaling van deze Gebruikersovereenkomst niet geldt of niet van toepassing is, tast dit de rest van de bepalingen niet aan. De niet geldende of niet van toepassing zijnde bepaling geldt alsof hij door een andere bepaling, die qua wettelijk toegestane economische betekenis en doel het meeste op de niet geldende of niet van toepassing zijnde bepaling lijkt, vervangen is. Hetzelfde geldt voor eventuele mazen in de regelingen.

1.12. Welk recht van toepassing is
Alleen het recht van het Koninkrijk der Nederlanden is van toepassing.

1.13. Online Geschillencommissie
De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) ter beschikking. De deelname aan deze geschillenbeslechting is voor J&S Gaming Solutions VOF vrijwillig. Hoewel J&S Gaming Solutions VOF niet aan deze geschillenbeslechting deelneemt, staat onze klantenservice u behulpzaam en competent te woord bij problemen: info@perfectskillgames.com. Het platform voor geschillenbeslechting vindt u hier: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

1.14. Speelgebied
Als de speler foute gegevens betreffende de woonplaats bij de registratie opgeeft, heeft J&S Gaming Solutions VOF het recht om de spelerovereenkomst aan te vechten.

1.15. Behendigheidsspellen op het internet
De speler moet, als hij gebruik maakt van het aanbod van J&S Gaming Solutions VOF, alle wetten in acht nemen die, in het land of de deelstaat waar de speler woont, gelden. Als de speler gebruik maakt van het aanbod van J&S Gaming Solutions VOF hoewel de plaatselijk geldende wetten dit verbieden of beperken, en dus niet in overeenstemming met de wet handelt, komt er geen spelerovereenkomst tot stand. Als u niet zeker weet of u het aanbod van J&S Gaming Solutions VOF in overeenstemming met de geldende wetten kunt gebruiken, moet u zich laten adviseren door de juiste juridische instantie. J&S Gaming Solutions VOF is niet aansprakelijk voor de wettelijke toelaatbaarheid van haar aanbod. Indien noodzakelijk zal J&S Gaming Solutions VOF met de lokale autoriteiten meewerken.

2. Speciale voorwaarden voor de klant

2.1. Credits
Als u uzelf registreert als klant, krijgt u van J&S Gaming Solutions VOF een tegoed aan credits op uw klantenrekening. De hoogte van dit tegoed en de tijd waarin u dit tegoed kunt gebruiken, wordt bepaald door J&S Gaming Solutions VOF op basis van het verloop van de competities

2.2. Rekening van de klant
Klanten krijgen van J&S Gaming Solutions VOF een klantenrekening voor credits. De klant heeft geen aanspraak op uitbetaling en kan het speelgeld alleen gebruiken om mee te spelen in de competitie voor klanten op de website van J&S Gaming Solutions VOF.

2.3. Klantenovereenkomst opzeggen
Uw overeenkomst als klant met J&S Gaming Solutions VOF wordt beëindigd als u zich als klant afmeldt, uw speelgeld op is of als de speelgeldrekening volgens § 2.1. na de maximale opheffingstermijn wordt opgeheven.

2.4. Verdere informatie
Informatie over de spellen, de spelregels en verdere bepalingen van het spelverloop van de competitie bevinden zich op de website van J&S Gaming Solutions VOF, namelijk www.perfectskillgames.com.

3. Speciale voorwaarden voor de klant

3.1. Registratie

3.1.1. Registratie als klant
Om te kunnen deelnemen als klant moet u de voor de registratie noodzakelijke gegevens opgeven en minstens 10 euro, het wettige betaalmiddel in het Koninkrijk der Nederlanden op dit moment, echt geld op uw klantenrekening zetten.

3.1.2. Leeftijdscontrole
Alleen onbeperkt handelingsbekwame natuurlijke personen kunnen zich registreren als klant. Personen onder de 18 jaar zijn van deelname, aan de door J&S Gaming Solutions VOF aangeboden behendigheidsspellen met winstkans, uitgesloten. Om aan de wettelijke eisen van de jeugdbescherming te voldoen, maakt J&S Gaming Solutions VOF gebruik van een leeftijdscontrole. Door de geregistreerde persoonlijke gegevens op tegenstrijdigheden te controleren kan de leeftijd automatisch worden gecontroleerd. Als de geregistreerde geen Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart bezit, zal J&S Gaming Solutions VOF een soortgelijke verificatie voor de leeftijdscontrole zoeken. Als dit niet gevonden kan worden behoud J&S Gaming Solutions VOFv het recht om de klant te weigeren of uitbetaling van gratis prijzen te weigeren.

3.1.3. Deelnamebeperkingen
Medewerkers of werknemers van J&S Gaming Solutions VOF en hun aandeelhouders mogen niet aan de competities deelnemen. Ze kunnen wel meedoen om de competities te testen.

3.2. Rekening van de klant

3.2.1. klant
klanten krijgen van J&S Gaming Solutions VOF een klantenrekening voor echt geld. Als de klant het starttegoed op de klantenrekening heeft gezet en zijn registratie succesvol was, opent J&S Gaming Solutions VOF de klantenrekening kostenloos. Op deze rekening worden alle winsten en verliezen van het lid geregistreerd. J&S Gaming Solutions VOF geeft het lid geen rente op zijn tegoed. Overgemaakte bedragen kunnen alleen voor de spellen van J&S Gaming Solutions VOF, de kosten van het lidmaatschap en de provisies van J&S Gaming Solutions VOF worden gebruikt en kunnen in het kader van uitbetaling van tegoed volgens § 3.2.2. t/m § 3.3.4. worden terugbetaald.

3.2.2. Uitbetaling
Als het tegoed minstens 10 euro (tien euro) bedraagt en sinds de betaling van het starttegoed minstens 6 weken zijn verstreken of als de prijs gewonnen is in de gratis prijzen competitie, hebben klanten het recht op uitbetaling van hun tegoed, maximaal 2 keer per maand. Het lid ontvangt het gewenste bedrag per overschrijving op de bankrekening in het land dat het heeft opgegeven en bevrijdt J&S Gaming Solutions VOF hiermee van alle plichten die met het beheer van dit geld verbonden zijn. J&S Gaming Solutions VOF is niet verplicht om het mandaat van de rekeninghouder te controleren. J&S Gaming Solutions VOF doet zijn best om dit bedrag binnen 2 weken na de aanvraag over te maken, maar de maximale betaaltermijn zal 28 werkdagen zijn. De bonussen (bijv. betaalbonussen) van J&S Gaming Solutions VOF, aanbiedingen in de vorm van extra spel entree, verlotingen, bonussystemen of betalingen m.b.v. andere betaalmethodes kunnen niet worden uitbetaald. Als u op deze manier betaalt of als u gebruik maakt van een aanbieding wordt u op de hoogte gesteld van het feit dat het bedrag dat u op uw klantenrekening ontvangt slechts kan worden gebruikt om mee te spelen en niet kan worden uitbetaald.

3.2.3. Opgespaarde winsten
Als u meer dan 400 euro (vierhonderd euro) op een klantenrekening heeft staan, maakt J&S Gaming Solutions VOF het bedrag boven de 400 euro (vierhonderd euro) over op de bankrekening die u heeft geregistreerd. J&S Gaming Solutions VOF heeft het recht om deze limiet te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen. Verder gelden voor deze uitbetaling de bepalingen in § 3.2.2 en § 3.3.4.

3.2.4. Legitimatiecontrole
J&S Gaming Solutions VOF heeft het recht om de uitbetaling, uit zekerheidsoverwegingen, van een legitimatiecontrole te laten afhangen. In dit geval is het lid verplicht om, naast een schriftelijke aanvraag tot uitbetaling en de bankrekeninggegevens, een kopie van de identiteitskaart of het paspoort op te sturen.

3.2.5. Opheffing van de klantenrekening
De klantenrekening van klanten wordt zonder opgaaf van redenen en volgens het oordeel van J&S Gaming Solutions VOF opgeheven als de overeenkomst door opzegging is beëindigd of sinds de laatste keer dat het lid inlogde twee jaren zijn verstreken. Met de opheffing wordt de dienstverleningsovereenkomst met J&S Gaming Solutions VOF beëindigd. Als het lid geen andere bankrekening aangeeft, wordt het eventuele tegoed naar de laatst geregistreerde bankrekening overgemaakt. Als de opheffing van de klantenrekening het gevolg is van buitengewone opzegging, behoudt J&S Gaming Solutions VOF zich het recht van terughouding voor vanwege eventuele schadevorderingen van J&S Gaming Solutions VOF of van derden en aanspraak op betaling van een contractuele boete.

3.2.6. Verjaring
Als een uitbetaling niet mogelijk is behoudt J&S Gaming Solutions VOF het tegoed, zonder het lid rente op zijn tegoed te geven, op een speciale rekening totdat de verjaringstermijn verstreken is. De aanspraak op uitbetaling verjaart na drie jaar. De verjaring begint als het jaar waarin de klantenrekening is opgeheven, is afgelopen.

3.3. Entree en winst

3.3.1. Speel entree
Door deel te nemen aan een competitie geeft de speler J&S Gaming Solutions VOF onherroepelijk de opdracht om het bedrag dat aan het begin van het duel is vastgelegd (de entree) en de in § 3.4.7. beschreven kosten van de klantenrekening af te schrijven en de in § 3.4.7. beschreven kosten naar J&S Gaming Solutions VOF en de winst naar de rekening(en) van de winnaar(s) over te schrijven, dan wel de zuivere winst van de verliezer(s) in ontvangst te nemen en naar de eigen klantenrekening over te maken. De entree moet bij deelname aan een duel dan wel competities worden betaald. Bij de entree gaat het om echt geld. De entree moet niet worden betaald bij trainingsduellen. De hoogte van de entree varieert en wordt de speler getoond voordat hij deelneemt aan een duel dan wel competities. Als het duel dan wel competities begint, wordt de entree van de klantenrekening van het lid afgeschreven. Als het tegoed niet voldoende is, kan het lid niet deelnemen aan duellen dan wel competities met geld entree. J&S Gaming Solutions VOF heeft het recht om de entree, inclusief verwerkingskosten, per duel dan wel competitie, voor het individu of voor iedereen, van tevoren per dag te limiteren.

3.3.2. Winst
Met uitzondering van duellen en competities met progressieve winsten (zoals bijv. jackpotduellen) wordt de te behalen winst bij ieder duel met geld entree bij begin van het duel getoond. De hoogte van de progressieve winsten hangt van het aantal deelnemers en hun deelnamefrequentie af.

3.3.3. Spelonderbreking
Indien een spel door toedoen van het lid of door technische storingen, die niet door J&S Gaming Solutions VOF veroorzaakt zijn, tot een voortijdige einde komt, dan geldt de laatste door J&S Gaming Solutions VOF geregistreerde tussenstand als eindresultaat.

3.3.4. Uitbetaling van de winst
J&S Gaming Solutions VOF behoudt zich het recht voor, om winsten van meer dan 400 euro (vierhonderd euro) over een periode van 6 maanden en speciale winsten of winsten die uit aanbiedingen voortkomen persoonlijk uit te betalen en de winnaar(s) hiertoe in een van de bedrijfspanden of op een andere plaats uit te nodigen. De uitbetaling kan in deze gevallen afhankelijk zijn van een succesvolle deelname aan een live test.

3.3.5. Deelnamebeperking
J&S Gaming Solutions VOF behoudt zich het recht voor, om het aantal deelnemers voor bepaalde duellen en competities (bijv. voor speciale jackpots) voor een bepaalde tijd te limiteren.

3.4. Betaling en kosten

3.4.1. Betaling door overschrijving
U kunt geld op uw klantenrekening zetten door vanuit het land waar u woont geld over te maken op de rekening die J&S Gaming Solutions VOF daarvoor heeft bestemd. Pas als er geld op deze rekening staat, kan de speler deelnemen aan duellen dan wel competities. Door te betalen, verklaart de speler voor de zekerheid geld in bewaring te geven voor J&S Gaming Solutions VOF aanspraak op normale vergoedingen, kosten, contractuele boetes en schadevergoedingen.

3.4.2. Betaling met andere betaalmiddelen
J&S Gaming Solutions VOF heeft te allen tijde herroepelijk het recht, maar niet de plicht, om betaling met creditcard of andere betaalmiddelen te accepteren.

3.4.3. Betaalstatus
De bedragen, entree gelden en kosten staan op de klantenrekening als ze onherroepelijk op de de bankrekening van J&S Gaming Solutions VOF én op de klantenrekening geregistreerd staan. Iedere betalingsopdracht moet worden voorzien van een betalingskenmerk dat de speler van J&S Gaming Solutions VOF krijgt. J&S Gaming Solutions VOF probeert de betalingen die binnenkomen direct op de klantenrekeningen te registreren. J&S Gaming Solutions VOF heeft te allen tijde herroepelijk het recht, maar niet de plicht, om de speler al voor de betaling te laten deelnemen aan duellen dan wel competities.

3.4.4. Vergoeding van de speciale kosten van het betalingsverkeer
Als de overschrijving op de klantenrekening en de verwerking hiervan extra kosten veroorzaakt, vooral dankzij mislukte betalingen (bijv. mislukte overschrijvingen of betalingen met de creditcard) of hogere bankkosten vanwege betalingen uit of naar het buitenland (bijv. bij uitbetaling van winsten of tegoeden), heeft J&S Gaming Solutions VOF het recht deze kosten van het lid terug te vorderen en ze van de klantenrekening af te schrijven. Voor de verwerking van mislukte betalingen berekent J&S Gaming Solutions VOF minstens 12 euro per mislukte betaling en 3,50 euro per aanmaning. De claim van kosten die daarbovenop komen, in het bijzonder de kosten van derden die de mislukte betalingen verwerken (bijv. incassobureau´s of advocaten), blijft in ieder geval voorbehouden. Het lid is verantwoordelijk voor alle kosten als een bedrag op zijn klantenrekening wordt teruggevorderd en hij hiervoor verantwoordelijk is (bijv. wegens herroeping, onvoldoende tegoed op de bankrekening of fout rekeningnummer). Bovendien heeft J&S Gaming Solutions VOF in dit geval het recht om een incassobureau, dat de speler dwingt de ontstane kosten incl. de teruggevorderde betaling en de kosten van het incassobureau te betalen, in te schakelen.

3.4.5. Kredietwaardigheidscontrole
J&S Gaming Solutions VOF behoudt zich het recht voor, om de kredietwaardigheid van het lid op passende wijze te controleren en hiertoe zijn persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, starttegoed en verwerkingskosten) aan het Bureau Kredietregistratie in Tiel en Experian in Den Haag te sturen, de gegevens door deze instanties te laten verwerken en opslaan. Bovendien vraagt J&S Gaming Solutions VOF statistische inlichtingen over kredietwaardigheid bij de genoemde instanties op.

3.4.6. Transactie- en inactiviteitskosten van J&S Gaming Solutions VOF
Bij geldduellen krijgt J&S Gaming Solutions VOF een vergoeding voor het beschikbaar stellen van de spellen en het beheer van de klantenrekeningen. De winst die na het kiezen van het soort duel en de entree aan de speler wordt getoond, is de nettowinst na aftrek van deze vergoeding. Uitbetalingen van het tegoed op de klantenrekening kosten 1 euro per uitbetaling. Eventuele bankkosten die ontstaan bij overschrijvingen naar het buitenland moeten volledig worden betaald door de ontvanger van het geld.

3.4.7. Verrekening van tegoed
De winsten, entree gelden en kosten worden door J&S Gaming Solutions VOF direct op de klantenrekeningen verrekend. Als deze verrekening, om welke reden dan ook, tot een tekort op de rekening leidt, moet de speler er meteen voor zorgen dat er minstens 10 euro op zijn klantenrekening staat.

3.5. Gebruiksprincipes en het verbod op misbruik

3.5.1. Het verbod op misbruik:
Misbruik van de website van J&S Gaming Solutions VOF is verboden. Het lid misbruikt de website van J&S Gaming Solutions VOF vooral, maar niet uitsluitend, als het:

met opzet foute, misleidende of onvolledige gegevens opgeeft;
meerdere klantenrekeningen of onrechtmatig een klantenrekening bij J&S Gaming Solutions VOF opent;
bedriegt of probeert te bedriegen, in het bijzonder als hij mechanismen, software of andere scripts, die het functioneren van de website van J&S Gaming Solutions VOF (kunnen) storen, betere resultaten op de website van J&S Gaming Solutions VOF (kunnen) bewerkstelligen, door de door J&S Gaming Solutions VOF (in de spelregels) voorgeschreven spelbesturing positief te beïnvloeden, of de spelbesturing van de medespelers negatief beïnvloeden, samen met de website van J&S Gaming Solutions VOF gebruikt;
met opzet een storing of defect heeft veroorzaakt om een spel te beïnvloeden, bijv. door het voortijdig te beëindigen;
d.m.v. oneerlijk gedrag van welke aard dan ook, bijv. door de misleiding van medespelers, voordeel heeft of probeert te hebben en op deze manier een eerlijk spel onmogelijk maakt;
met andere spelers of personen zo samenspeelt dat een medespeler, die hiervan niet op de hoogte is of hieraan niet deelneemt, hiervan nadelen ondervindt en hierdoor ongelijke winst- en spelkansen heeft;
andere, uit de wettelijke bepalingen, gebruikersvoorwaarden en spelregels voortkomende plichten en/of rechten van anderen schendt.

3.5.2. Grondbeginselen van de communicatie
De leden kunnen onderling contact opnemen, bijv. als ze elkaar willen uitdagen. Als ze dit doen, hebben ze de plicht om alleen inhouden uit te wisselen die:

geen duidelijke en/of verdekte reclame zijn;
noch onzakelijk, opzettelijk onwaar, beledigend, vernederend, lasterend, onzedelijk noch pornografisch of op een andere manier strafbaar zijn;
niet de rechten van derden schenden;
geen virussen, computerprogramma´s of andere boosaardige waren, die het functioneren van vreemde computers beïnvloeden, bevatten;
geen enquêtes of kettingbrieven zijn;
niet uitsluitend tot doel hebben een politieke, levensbeschouwelijke of religieuze bekentenis te verspreiden;
niet tot doel hebben persoonlijke gegevens van gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming voor (in het bijzonder) zakelijke doelen te verzamelen, op te slaan of te gebruiken.

3.5.3. Gevolgen van misbruik
J&S Gaming Solutions VOF heeft het recht om in het geval van misbruik of verdenking van misbruik, in het bijzonder volgens § 3.5.1. en 3.5.2., de klantenrekening en/of de speler zonder waarschuwing te blokkeren/op te heffen en/of de gebruiksovereenkomst onmiddellijk op te zeggen. In dit geval worden spellen die al zijn begonnen, afgebroken en geldt het resultaat van de desbetreffende speler niet. De desbetreffende speler moet alle kosten hiervan aan J&S Gaming Solutions VOF betalen. Bovendien moet de speler in het geval van een blokkering en/of opzegging van de klantenrekening een contractuele boete aan J&S Gaming Solutions VOF betalen. De hoogte van deze contractuele boete komt overeen met de gemiddelde omzet per maand van de laatste drie maanden voor de verwerking van de contractuele boete. Als de overeenkomst nog geen drie maanden oud is, wordt het gemiddelde op basis van de gehele looptijd van de overeenkomst berekend. J&S Gaming Solutions VOF mag een hogere schadevergoeding claimen, waarbij het bewijs van een lagere of helemaal geen contractuele boete de speler toestaat. J&S Gaming Solutions VOF staat het recht van terughouding van tegoed op de klantenrekening toe vanwege aanspraak op schadevergoeding, aanspraak op schadevergoeding van derden en verwerkte contractuele boete tegen de speler.

3.5.4. Maatregelen bij misbruik
J&S Gaming Solutions VOF behoudt zich het recht voor, om inhouden, veranderingen, etc. die tot misbruik, in het bijzonder volgens § 3.5.2., leiden, te blokkeren en te wissen en gerechtelijke stappen te zetten. Bovendien behoudt J&S Gaming Solutions VOF zich het recht voor om aangifte te doen.

3.5.5. Melding van problemen
Alle problemen bij het gebruik van onze diensten, d.w.z. in samenhang met de spellen, de klantenrekening, etc., kunnen binnen 90 dagen worden gemeld. J&S Gaming Solutions VOF wist de gebruiksgegevens, in overeenstemming met de eisen van de gegevensbescherming, binnen 90 dagen en kan niet langer rekening houden met problemen en klachten.

3.5.6. Bijdragen/suggesties
Forumbijdragen op het platform van J&S Gaming Solutions VOF en andere, door spelers ter beschikking gesteld materiaal, foto´s, speelsuggesties, verbeteringssuggesties, etc. staan J&S Gaming Solutions VOF zowel tijdelijk als ruimtelijk onbeperkt, kostenloos en eenvoudig ter beschikking.

3.5.7. Gebruik gegevens klant voor promotioneel materiaal
Als klant verklaart u het ermee eens te zijn, dat J&S Gaming Solutions VOF uw spelernaam, foto´s en opnamen van u én de manier en hoogte van de behaalde winsten in samenhang met uw deelname aan de spellen voor reclame, berichtgeving, publicatie in gedrukte media, op de radio, televisie en het internet openbaar maakt en vermenigvuldigt als u de jackpot, de prijs van de week/maand, bijzondere prijzen of meer dan 400 euro in een maand wint. Als u deelneemt aan live competities verklaart u eveneens het ermee eens te zijn, dat J&S Gaming Solutions VOF uw gegevens, foto´s en opnamen van u voor berichtgeving, reclame en publicaties openbaar maakt en vermenigvuldigt.

Eventuele kritiek, bezwaren of suggesties kunt u aan J&S Gaming Solutions VOF, Zoetermeer, Nederland of aan info@perfectskillgames.com sturen.